بررسي پيش نويس مصوبات طرح مشترکت دولت و شهرداري براي ساخت 55000 واحد مسکوني در پايتخت

ایجاد شده توسط : Admin5ir10
1396/8/20
rating

جلسه هماهنگي اجراي طرح مسکن پيشگام با حضور نماينده دولت (شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران)، نماينده مديريت شهري (سازمان نوسازي شهر تهران) و نهاد توسعه گر برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نوسازي شهر تهران، در اين جلسه پيش نويس مصوبات طرح مشترکت دولت و شهرداري براي ساخت 55000 واحد مسکوني در پايتخت تحت عنوان "طرح مسکن پيشگام" مورد بررسي قرار گرفت و موارد مورد نياز جهت اخذ از مبادي قانوني از قبيل هيأت دولت، شوراي پول و اعتبار و غيره ارائه شد.
در اين جلسه پس از مطرح شدن نظرات اصلاحي و پيشنهادات کارشناسي مقرر شد متن با قيد فوريت نهايي شود و جهت تصويب به مبادي قانوني ذيربط ارسال گردد.
بر اساس اين گزارش، شهرداري تهران از تمامي ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه خود در راستاي اجرايي شدن طرح مسکن پيشگام که مقرر است به عنوان طرح عملياتي تأمين مسکن در بافت هاي فرسوده شهر تهران ابتدا در پايتخت اجرا شده و همزمان مقدمات اجراي اين طرح در ساير شهرها نيز طرح ريزي و تسري يابد، استفاده خواهد کرد.
شايان ذکر است جلسه بعدي جهت هماهنگي اجرايي شدن طرح مسکن پيشگام در شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران برگزار مي شود و پس از بررسي و حک و اصلاح نهايي، جهت تصويب به هيأت دولت ارائه خواهد شد.