دستاوردهاي 12سال اخير ميراثي ماندگار در پايتخت است

ایجاد شده توسط : admin1957
1396/4/21
rating

عضو کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينکه مساجد ساخته شده در سطح شهر تهران، توسعه خطوط حمل و نقل ريلي شهري و رشد سرانه فضاي سبز پايتخت ميراث هاي ماندگار دوره کنوني مديريت شهري تهران است، گفت:


مديريت شهري تهران در حالي اين پروژه هاي شهري را به اجرا در آورده که کشور گرفتار تحريم هاي اقتصادي بوده است. از همين رو است که پيشبرد اهداف پايتخت از اهميت ويژه اي برخوردار است.
سيد محمدجواد ابطحي در گفت وگو با شهرنوشت، با تاکيد بر اينکه تهران مرزهاي يک کلانشهر را پشت سر گذاشته و امروز به ابر شهري توسعه يافته تبديل شده است، تصريح کرد: اگر مديريت شهري تهران از توانمندي هاي لازمه برخوردار نبود، بي شک امروز شاهد توسعه پايتخت در ابعاد ملي و بين المللي نبوديم. پس اين رشد و توسعه مرهون تلاش هاي شبانه روزي تيم کنوني است که مسئوليت مديريت شهري را عهده دار است.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس دهم، توسعه و ساخت مساجد پايتخت را از مهم ترين دستاوردهاي مديريت شهري کنوني تهران دانست و افزود: يکي از اولويت هاي برنامه ريزي هاي فرهنگي و اجتماعي توسعه فضاهاي ديني است. از همين رو است که معتقدم ساخت مساجد پايتخت آنهم با مهندسي هاي نوين توانسته به نيازهاي شهروندان پاسخ دهد و از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي توسعه شبکه حمل و نقل ريلي مترو از بعد عمراني آن هم در شرايط سخت اقتصادي را از ديگر دستاوردهاي مهم مديريت شهري کنوني دانست و بيان کرد: متروي تهران در حالي ساخته شد که دولت سهم خود از اين پروژه عمراني را پرداخت نکرده است. نه دولت کنوني و نه دولت قبلي. شهرداري نيز خود را مکلف دانست به منظور تامين رفاه شهروندان حتي فراتر از قدرالسهم خود خطوط مترو را بسازد. آنهم در شرايطي که نه تنها موظف به ساخت مترو است بلکه مي بايست صنعت مترو را نيز به کشور وارد کند. از همين رو است که اقدامات شهرداري تهران حائز اهميت است.
ابطحي با انتقاد از اينکه بسياري از منتقدان دوره کنوني مديريت شهري تهران دستاوردهاي مهم شهرداري تهران را ناديده مي گيرند و تنها با اتکا به جريان سازي هاي سياسي زبان به انتقاد مي گشايند، خاطر نشان کرد: بي شک شهردار تهران و تيم تحت مديريتش از انتقادهايي که به آنها مي شود مبرا هستند دليل اين مهم را نيز در ميزان توسعه پايتخت بايد ريشه يابي کنيم. به طوريکه تهران امروز با تهران يک دهه گذشته قابل قياس نيست و اين توسعه ماحصل تلاش هاي شبانه روزي شهردار تهران و مديرانش است.