تصویر
آخرین محل خدمت
تاریخ بازنشستگی
شماره بازنشستگی
نام خانوادگی
نام
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات
1396/1/31
127779
رسولي
فيروزه
بیشتر
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات
1396/1/31
819660
اشعريون
طاهره
بیشتر