دومین جشنواره غذا و سفره های رنگین

ویژه بازنشستگان محترم شهرداری تهران و خانواده های ایشان